reklama

DODATEK MIESZKANIOWY

Poniedziałek, 28 Kwiecień 2014

Informacje

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest osobom mieszkającym w pomieszczeniach wynajmowanych prywatnie, którzy nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania ze swoich własnych środków. Ogólnie rzecz biorąc, zakwalifikujecie się do dodatku mieszkaniowego, jeśli jedyne źródło waszego utrzymania stanowi zasiłek z opieki społecznej, a ponadto spełniacie pozostałe warunki.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się tylko w przypadku, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb, a wysokość czynszu jest niższa od maksymalnego poziomu ustalonego dla danego hrabstwa.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, które w ciągu ostatnich 12. miesięcy przez 6 miesięcy (183 dni) mieszkały w jednym lub kilku spośród następujących obiektów:
• w ośrodku dla bezdomnych;
• w mieszkaniu wynajmowanym prywatnie. Aby uzyskać 6 miesięcy (183 dni), możecie połączyć okresy zamieszkiwania w więcej niż jednym miejscu. Musicie być w stanie wykazać, że na początku wynajmu dawaliście sobie radę z czynszem i że kontynuowalibyście dalsze opłacanie, ale obecnie nie macie takiej możliwości ze względu na zmienione okoliczności, jakie miały miejsce po rozpoczęciu wynajmu;
• w instytucji takiej jak szpital, dom opieki lub areszt;
lub
• zostały zakwalifikowane w ciągu ostatnich 12. miesięcy przez lokalny urząd jako osoba potrzebująca mieszkania socjalnego.
Ponadto należy:
• przejść pozytywnie test stałego zamieszkania;
• przejść ocenę dochodów.

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli:
• jest zatrudniona na pełny etat. Jednak jeśli spełnia kryteria osoby potrzebującej zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego i nie pracowała na pełny etat przez ostatnie 12 miesięcy lub dłużej, może być uprawniona do otrzymania dodatku;
• odrzuciła drugą ofertę mieszkania komunalnego w okresie 12 miesięcy. W tym przypadku dana osoba nie może starać się o dodatek mieszkaniowy przez 12 miesięcy;
• opuściła mieszkanie komunalne bez uzasadnionego powodu;
• uczy się w systemie dziennym. Jednak jeśli otrzymuje zasiłek "Powrót do edukacji" lub jest uczestnikiem programu "Powrót do edukacji", może starać się o otrzymanie dodatku.

Wynajem mieszkania od rodzica: Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego osobom mieszkającym w domu rodziny w celu ułatwienia opłacania czynszu rodzicowi. W sytuacji gdy rodzic jest właścicielem drugiej nieruchomości, z reguły nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego na jej wynajęcie, chyba że jest to wynajem w dobrej wierze, a osoba wynajmująca została oceniona jako mająca potrzeby mieszkaniowe. Ponadto rodzic musi udowodnić fakt wcześniejszego wynajmowania tej nieruchomości.

Zatrudnienie a dodatek mieszkaniowy

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli jest zatrudniona na pełny etat. Rozumie się przez to zatrudnienie w wymiarze 30 lub więcej godzin tygodniowo (w przypadku małżeństw, jeśli jedno z małżonków jest zatrudnione na pełny etat, obojgu nie przysługuje prawo do starania się o dodatek mieszkaniowy).
Od czerwca 2007 roku, jeśli zostało się zakwalifikowanym jako osoba potrzebująca zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego przez rejonową administrację mieszkaniową i pozostawało się bezrobotnym lub nie pracowało się na pełny etat przez co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem pracy, można być uprawnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego.

Dochód brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego:
• dochód netto z zatrudnienia (tj. dochód brutto minus składki PRSI i uzasadnione koszty dojazdu. Dochód z zatrudnienia osiągany przez pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 17 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, nie jest brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego.);
• świadczenia socjalne;
• dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach;
• dochody pieniężne (np. alimenty);
• łączne dochody i wartość własności, które ubiegający się o świadczenie utracił, aby móc kwalifikować się na dodatkowe świadczenie socjalne (SWA);
• kapitał (np. nieruchomości, z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego, oszczędności i inwestycje).

Alimenty a dodatek mieszkaniowy

Alimenty ocenia się jako dodatkowy dochód gospodarstwa domowego. Wszelkie świadczenia alimentacyjne do wysokości 95,23 € tygodniowo są wliczane w całości. Alimenty w wysokości pomiędzy 95,23 € i 170,23 € nie są brane pod uwagę. 25% kwoty wszystkich alimentów powyżej 170,23 € również nie jest brane pod uwagę.

Wkład własny do czynszu

Gdy pracownik opieki społecznej oblicza wysokość dodatku mieszkaniowego, pomniejsza go o 30 €, ponieważ co najmniej 30 € należy przeznaczyć na czynsz (40 € dla pary).
Małżeństwo powyżej 65 lat z dochodem równym lub mniejszym od emerytury krajowej (składkowej) w tej sytuacji będzie przeznaczać jedyne 35 € na czynsz. Małżeństwo, w którym oboje partnerzy posiadają emeryturę państwową (składkową) i nie mają innego dochodu, będzie również przeznaczać tylko 40 € na czynsz.

Jak się ubiegać

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy o dopłatę do czynszu (Supplementary Welfare Allowance Rent Suplement).Część formularza będzie musiała być wypełniona przez właściciela nieruchomości lub jego agenta. Właściciel będzie musiał podać numer podatkowy (zazwyczaj swój numer PPS). Jeśli Państwa landlord nie zechce wypełnić tego formularza, dostępny jest oddzielny formularz (SWA 3C). Jeśli właściciel nieruchomości nie posiada numeru podatkowego, powinien to zaznaczyć na piśmie. Może być niezbędne wypełnienie kolejnej części formularza przez lokalny urząd w celu potwierdzenia, że jesteście Państwo na ich listach mieszkaniowych oraz że potrzebujecie innego domu (jeśli nie zostali Państwo zwolnieni z tego wymogu).

Należy także załączyć następujące dokumenty:
• własny dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób pozostających na utrzymaniu, takie jak pełny akt urodzenia, paszport, prawo jazdy itp.;
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i sytuację finansową, takie jak odcinek wypłaty, formularz P45, P35, P60, wyciągi bankowe itp.;
• dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, takie jak rachunki za prąd, gaz lub rachunki telefoniczne itp.;
• dokumenty związane z najmem, takie jak książeczka opłat czynszowych, umowa najmu lub dzierżawy itp.
Pracownik opieki społecznej zwykle odwiedza wnioskodawcę w celu potwierdzenia jego warunków mieszkaniowych.

Gdzie składać podanie
Aby ubiegać się o dopłatę do czynszu, powinniście się Państwo skontaktować z reprezentantem Ministerstwa Opieki Społecznej (wcześniej zwanego Urzędnikiem Pomocy Społecznej - Welfare Officer).

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty