reklama

Dodatek mieszkaniowy

Czwartek, 14 Czerwiec 2012

Dodatek czynszowy wypłacany jest osobom mieszkającym w pomieszczeniach wynajmowanych prywatnie, którzy nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania ze swoich własnych środków. Ogólnie rzecz biorąc, zakwalifikujecie się do dodatku czynszowego, jeśli jedyne źródło waszego utrzymania stanowi zasiłek z opieki społecznej, a ponadto spełniacie pozostałe warunki .

Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się tylko w przypadku, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb, a wysokość czynszu jest niższa od maksymalnego poziomu ustalonego dla danego hrabstwa.

Komu przysługuje

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez 6 miesięcy (183 dni) mieszkały w jednym lub kilku spośród następujących obiektów:

 • W ośrodku dla bezdomnych;
 • W mieszkaniu wynajmowanym prywatnie. Aby uzyskać 6 miesięcy (183 dni), można połączyć okresy zamieszkiwania w więcej niż jednym miejscu.
 • W instytucji takiej jak szpital, dom opieki lub areszt
 • Lub zostały zakwalifikowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez lokalny urząd jako osoba potrzebująca mieszkania socjalnego.

Zatrudnienie a dodatek mieszkaniowy

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli jest zatrudniona na pełny etat. Rozumie się przez to zatrudnienie w wymiarze 30 lub więcej godzin tygodniowo. (W przypadku małżeństw, jeśli jedno z małżonków jest zatrudnione na pełny etat, obojgu nie przysługuje prawo do starania się o dodatek mieszkaniowy).

Dochód brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego

 • Dochód netto z  zatrudnienia (tj. dochód brutto minus składki PRSI i uzasadnione koszty dojazdu. Dochód z zatrudnienia osiągany przez pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 17 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, nie jest brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego.)
 • Świadczenia socjalne
 • Dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach
 • Dochody pieniężne (np. alimenty)
 • Łączne dochody i  wartość własności, które ubiegający się o świadczenie utracił, aby móc kwalifikować się na dodatkowe świadczenie socjalne (SWA)
 • Kapitał (np. nieruchomości, z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego, oszczędności i inwestycje).

Jak się ubiegać

Należy wypełnić formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy . Część wniosku musi być wypełniona przez właściciela nieruchomości lub jego pośrednika. Może także zaistnieć konieczność wypełnienia części wniosku przez lokalny urząd w celu potwierdzenia, że wnioskodawca jest osobą mającą potrzeby mieszkaniowe, a jego nazwisko znajduje się na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne, chyba że w przypadku wnioskodawcy zasada ta nie obowiązuje.

Należy także wypełnić oddzielny formularz wniosku o dodatkowe świadczenia socjalne, wniosek ten zawiera dodatkowe informacje, uzupełniające wniosek o dodatek mieszkaniowy. O pomoc w wypełnieniu formularza można zwrócić się do pracownika opieki społecznej lub służby informacji dla obywateli.

Należy także załączyć następujące dokumenty:

 • Własny dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób pozostających na utrzymaniu, takie jak pełny akt urodzenia, paszport, prawo jazdy, pozwolenie na pracę, imigracyjny certyfikat rejestracji (GNIB) itp.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i sytuację finansową, takie jak odcinek wypłaty, formularz P45, P35, P60, wyciągi bankowe itp.
 • Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, takie jak rachunki za prąd, gaz lub rachunki telefoniczne itp.
 • Dokumenty związane z  najmem, takie jak książeczka opłat czynszowych, umowa najmu lub dzierżawy itp.
 • Pracownik opieki społecznej zwykle odwiedza wnioskodawcę w celu potwierdzenia jego warunków mieszkaniowych.
 • Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powinni skontaktować się z pracownikiem opieki społecznej w w rejonowym ośrodku zdrowia.
Najnowszy numer
Październik 2020 (129)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty