reklama

Emerytura w pigułce

Piątek, 7 Wrzesień 2018

Czy mogę pobierać Polską emeryturę w Irlandii ? Czym się różni składkowa od nieskładkowej ? Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Irlandzka, państwowa emerytura składkowa (State Pension Contributory) to najpopularniejsza forma świadczenia emerytalnego, która zależy od ilości i czasu opłacania obowiązkowych składek PRSI. Można ją pobierać, mieszkając w Irlandii lub włączyć jako część do emerytury otrzymywanej w Polsce w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Okresy pracy i odprowadzania składek irlandzkich należy dokumentować w ZUS drukami P60 oraz P45. Wniosek emerytalny wraz z dokumentami zagranicznymi i polskimi najlepiej złożyć 6 sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Emerytura składkowa -- State Pension (Contributory)
Państwowa emerytura składkowa (dawniej Old Age Contributory Pension) to świadczenie z tytułu ubezpieczenia społecznego wypłacane osobom w wieku co najmniej 66 lat i powyżej, które spełniają określone warunki dotyczące zgromadzonych (opłaconych) składek PRSI na ubezpieczenie społeczne. Emerytura (stawka osobista) nie jest uzależniona od innych dochodów, takich jak emerytura pracownicza, ani też nie ma na nią wpływu. Emerytura składkowa podlega opodatkowaniu, ale jest mało prawdopodobne, by naliczono podatek , jeśli jest to jedyny dochód emeryta. Świadczenie tego typu zależy oczywiście od ilości i czasu opłacania obowiązkowych składek PRSI. Można ją pobierać, mieszkając w Irlandii lub włączyć jako część do emerytury w Polsce. Okresy pracy i odprowadzania składek irlandzkich należy dokumentować drukami P60 oraz P45.

Emerytura nieskładkowa -- State Pension (Non-Contributory)
Państwowa emerytura nieskładkowa (dawniej Old Age Non-Contributory Pension) jest rodzajem zasiłku / renty zależnej od stanu zamożności (sytuacji materialnej). To świadczenie adresowane dla osób w wieku co najmniej 66 lat, które nie kwalifikują się do emerytury państwowej (składkowej) na podstawie ubezpieczenia społecznego, z uwagi na brak minimalnej ilości opłaconych składek.
Emerytura nieskładkowa także podlega opodatkowaniu, ale jeśli dla emeryta objętego tym świadczeniem jest to jedyny dochód, wówczas mało prawdopodobne, by był naliczany i pobierany był podatek. Oczywiście emerytura tego typu wypłacana jest wyłącznie emerytom mieszkającym w Irlandii i nie jest wypłacana osobom mieszkającym poza tym krajem.

Wiek emerytalny w Irlandii

Irlandzka ustawa o pomocy społecznej i emeryturach z 2011 r. (Social Welfare and Pensions Act)przewiduje stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego docelowo do 68 lat. Stopniowepodwyższenie rozpoczęło się w styczniu 2014 r. poprzez ujednolicenie wieku emerytalnego do 66lat. Dla osób urodzonych między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1954 r. włącznie minimalny wiekemerytalny wynosi 66 lat. Jeśli urodziłeś sięDla urodzonych między 1 stycznia 1955 r. a 31 grudnia1960 r. włącznie, minimalny dopuszczalny państwowy wiek emerytalny wyniesie 67 lat, a jeśliurodziłeś siędla urodzonych 1 stycznia 1961 r. lub później, wówczas minimalny dopuszczalnypaństwowy wiek emerytalny wyniesie 68 lat.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie z ZUS, gdy mieszkaszjąc w Irlandii
Należy wypełnić wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą . Można też podać w innej formie pisemnej następujące informacje:
 Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer
dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu); serię i numer dowodu osobistego lub
paszportu (może to być również numer paszportu zagranicznego) musisz podać, jeśli nie masz
numeru PESEL;
 numer świadczenia/numer sprawy w ZUS;
 nazwa jednostki ZUS wypłacającej świadczenie;
 adres zamieszkania;
 adres do korespondencji (gdy jest inny niż adres zamieszkania).

Ponadto we wniosku o przekazywanie świadczenia musisz wskazać dane dotyczące Twojego rachunku bankowego prowadzonego za granicą w państwie zamieszkania oraz dane tego banku.
Jeżeli mieszkasz w państwie umownym, ale innym niż USA, to do transferu świadczenia na Twój rachunek bankowy w państwie zamieszkania musisz podać następujące dane:
 imię i nazwisko właściciela rachunku;
 pełną nazwę banku;
 pełny adres banku;
 numer rachunku bankowego (w formacie IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego, o ile przy realizacji operacji zagranicznych bank stosuje standard IBAN);

 międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek możesz złożyć w dowolnej placówce ZUS lub bezpośrednio we właściwej jednostce wyznaczonej do realizacji umów międzynarodowych.
Wyślij wniosek pocztą lub złóż do ZUS. Może to zrobić Twój pełnomocnik. Nie jest do tego potrzebne upoważnienie notarialne.
Emerytura będzie wpływać na:
 na Twój rachunek bankowy w Polsce albo do rąk osoby przez Ciebie upoważnionej mieszkającej w Polsce (pocztą)
albo
 na Twój rachunek bankowy prowadzony w banku w państwie zamieszkania.
Pamiętaj, że jeśli chcesz otrzymywać wypłatę świadczenia w państwie zamieszkania, może ono być ono przekazane na rachunek bankowy, którego jesteś właścicielem.

Co z podatkiem od świadczenia

Gdy pobierasz polską emeryturę w Irlandii
W zależności od postanowień umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej Polskę z państwem, w którym mieszkasz, ZUS przekaże Ci świadczenie za granicę w kwocie brutto, czyli bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, bądź w kwocie netto, czyli po pomniejszeniu o zaliczkę na ten podatek dochodowy w Polsce. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w urzędzie skarbowym lub telefonicznie pod numerami Krajowej Informacji Podatkowej:
 +48 801 -055 -055 (z tel.efonów stacjonarnych),
 +48 22 330 -03 -30 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Gdy pobierasz irlandzką emeryturę w Polsce

Co do zasady, emerytury otrzymywane od zagranicznych instytucji przez polskich rezydentów podatkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT, podobnie jak świadczenia wypłacane przez ZUS. Wraz z innymi przychodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach, podlegają one stawkom progresywnym, czyli obecnie 18% i 32%.
Od emerytur zagranicznych w ciągu roku podatkowego należy rozliczać zaliczki na PIT. Jeżeli świadczenia uzyskiwane są za pośrednictwem polskiego banku banku (zagraniczna instytucja przysyła emeryturę na rachunek w polskim banku), wówczas to właśnie on będzie płatnikiem dla tych zaliczek. W innej sytuacji do rozliczania zaliczki zobowiązany jest sam podatnik-emeryt.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania
Podatnicy-emeryci i renciści, którzy uzyskują świadczenia z instytucji zagranicznych w Polsce powinni z dużą uwagą sprawdzać, czy oni sami albo ich banki, odpowiednio rozpoznają obowiązek podatkowy. Jeżeli błędnie naliczają PIT PIT (gdy nie jest należny), zaistnieje podstawa do stwierdzenia i zwrotu nadpłaty. Zdecydowanie bardziej ryzykowna jest jednak sytuacja odwrotna, gdy od świadczenia nie byłby potrącany PIT. W takim przypadku organy podatkowe nie tylko będą
mogły dochodzić samego zaległego podatku, ale także odsetek od powstałych zaległości. Zasadniczo świadczenia emerytalne podlegają opodatkowaniu w kraju wypłaty.

Czy pobieranie zagranicznych świadczeń ma wpływ na Twoje prawo do emerytury lub renty i ich wysokość
Nie. To, że pobierasz również emeryturę lub rentę z innego niż Polska państwa niż Polska, nie
powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS, ani też zmniejszenia wysokości
emerytury lub renty z ZUS.

Źródło:
www.zus.pl ,
www.podatki.egospodarka.pl ,
serwisy.gazetaprawna.pl

Najnowszy numer
Listopad 2020 (130)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty