reklama

Program wspierania zatrudnienia młodzieży (YESS)

Piątek, 22 Marzec 2019

Program wspierania zatrudnienia młodzieży jest współfinansowany przez rząd Irlandii, Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach programu EFS na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego i uczenia się na lata 2014-2020.

Czym jest YESS?
Program wspierania zatrudnienia młodzieży (YESS) to nowy program praktyk zawodowych, który jest skierowany do młodych osób poszukujących pracy w wieku 18-24 lat, długotrwale bezrobotnych lub napotykających przeszkody w zatrudnieniu. YESS ma na celu zapewnienie osobom poszukującym pracy możliwość uczenia się podstawowych zawodowych i społecznych umiejętności w przyjaznym środowisku podczas stażu. Program zapewnia wsparcie dla uczestników, w tym pomoc osoby prowadzącej projekt dla pracodawców, jak i osób poszukujących pracy.
Uczestnictwo w YESS będzie całkowicie dobrowolne dla obu stron, ale będą pewne warunki przy kwalifikacji do projektu, które będą musieli spełnić zarówno gospodarze praktyk (pracodawcy), jak i osoby poszukujące pracy.
Wszystkie staże projektu YESS będą ogłaszane na stronie Jobs Ireland (www.jobsireland.ie), a osoby bezrobotne, zainteresowane ofertami, będą musiały zalogować się na tej stronie, aby te oferty zobaczyć.

Dla kogo projekt YESS będzie przeznaczony?
System YESS będzie dostępny dla osób poszukujących pracy i innych kwalifikujących się grup bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat, i które są bezrobotne z przysługującym im zasiłkiem przez co najmniej 12 miesięcy; a także dla osób, które są bezrobotne krócej niż 12 miesięcy, i w stosunku do których osoba prowadząca stwierdziła znaczące bariery uniemożliwiające podjęcie pracy (jeśli jest to 12 miesięcy, uważa się, że jest to znacząca przeszkoda w pracy).
Kandydaci muszą otrzymywać jeden z następujących zasiłków: Jobseekers Allowance, Jobseekers Benefit, One Parent Family Payment, Jobseeker Transition Payment, Disability Allowance, Blind Person's Pension lub Supplementary Welfare Allowance.

Co będzie obejmować program YESS?
YESS to program stworzony specjalnie w celu zapewnienia młodym osobom poszukującym pracy możliwości odbycia stażu. Uczestnicy programu YESS będą musieli pracować 24 godziny w tygodniu, początkowo przez 3 miesiące, z możliwością przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy. Wyznaczona osoba prowadząca będzie współpracowała z osobą poszukującą pracy i pracodawcą przez cały okres stażu, w celu monitorowania i wsparcia obu stron. Będzie to obejmowało formalne spotkanie podsumowujące po 2 miesiącach, które ułatwi osobie prowadzącej podjęcie decyzji, czy zaakceptować prośbę o przedłużenie stażu do 6 miesięcy. Zostaną również zidentyfikowane efekty uczenia się i rozwoju dla każdego stażysty. Plan nauki i rozwoju zostanie uzgodniony między wszystkimi stronami na początku stażu, a osoba prowadząca będzie monitorowała postępy w tym zakresie. Pracodawca wyznaczy dla osoby odbywającej staż mentora, który będzie ją wspierać podczas całego okresu stażu.

Ile będzie kosztować udział w programie YESS?
Wszyscy uczestnicy otrzymają płatność w wysokości 229,20 EUR tygodniowo z Departamentu Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej (DEASP). Uczestnicy, których podstawowe uprawnienia przekraczają tę kwotę, będą otrzymywać cotygodniowo swoje dotychczasowe zasiłki z dodatkiem w wysokości 22,50 EUR tygodniowo.

Kiedy rozpocznie się YESS?
YESS rozpocznie się 1 października 2018 r. i od tej daty będzie można aplikować o przystąpienie do tego programu.

Gdzie jest dostępny YESS?
System YESS będzie dostępny dla uprawnionych osób poszukujących pracy w całym kraju, ale będzie zależny od dostępnych miejsc na staże u pracodawców.

Informacje dla pracodawców
YESS będzie otwarty tylko dla firm z sektora prywatnego, społecznego i wolontariatu. Aby uczestniczyć w programie, pracodawcy będą musieli spełnić określone wymagania i będą musieli wyrazić zgodę na określone warunki, kiedy będą chcieli zamieścić ofertę o stażu.
Wszystkie oferty Yess muszą być ogłaszane na stronie Ministerstwa Pracy Irlandii (www.jobsireland.ie), a pracodawcy muszą zarejestrować się na tej stronie, aby zamieścić swoją ofertę

Czy kwalifikuję się do oferowania stażu w programie YESS?
Kryteria kwalifikacji dla pracodawców są następujące:
Firma lub oddział lokalny firmy musi poświadczyć, że posiada co najmniej 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (co najmniej 30 godzin tygodniowo), który jest zatrudniony w systemie PAYE i PRSI.
Pracodawca powinien mieć osobowość prawną lub być organizacją charytatywną uznawaną przez urzędników skarbowych (z numerem CHY).
Program jest otwarty dla Sole Traders (jednoosobowe firmy), którzy spełniają warunki programu.
Miejsce stażu powinno być w pełni zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi.
Ubezpieczenie publiczne/pracodawcy gospodarza i ubezpieczenie komunikacyjne, jeśli dotyczy, powinno obejmować wszystkich uczestników programu.
Miejsce powinno być w pełni zgodne z aktualnymi wymogami BHP i wszystkimi innymi wymogami prawnymi i sektorowymi.
Staż musi być zgodny z Kodeksem postępowania irlandzkiej Komisji Praw Człowieka i Równouprawnienia w sprawie molestowania seksualnego i nękania w miejscu pracy.

Najnowszy numer
Październik 2020 (129)
reklama
Pogoda
booked.net
Waluty