reklama

Dodatki Rodzinne

Środa, 28 Kwiecień 2021

Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Irlandią dodatki rodzinne otrzymywane z Irlandii podlegają polskim przepisom. Jednocześnie korzystają one ze zwolnienia, przez co świadczeniobiorca nie musi płacić podatku dochodowego od wypłacanych mu kwot.

Rozliczenie irlandzkiej renty inwalidzkiej dla rezydenta polskiego

Jeśli do renty irlandzkiej przyznano dodatek rodzinny na partnerkę i dzieci, jego kwoty są wyszczególnione na decyzji o przyznaniu renty inwalidzkiej. Wysokość tych dodatków jest zależna od wysokości dochodów partnerki i wieku dzieci. Nie powinniśmy płacić podatku od tych dodatków do renty, tak jak od renty inwalidzkiej, ponieważ z obowiązku płacenia podatku od tych dodatków zwalnia nas art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo przepis ten zwalnia od podatku dochodowego tego typu świadczenia rodzinne.

W myśl art. 18 ust. 1 umowy międzynarodowej z 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Określenie „renta” oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez konkretny lub dający się zmierzyć okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku pieniężnym (art. 18 ust. 2 umowy). Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 umowy części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.

Renta zwolniona z PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tak więc, zgodnie z postanowieniami umowy, dodatki rodzinne otrzymywane z Irlandii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, skoro otrzymywane dodatki do renty są dodatkami rodzinnymi, to korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tych świadczeń.